Autopožičovňa

Prenájom mikrobusov a osobných automobilov so šoférom, bez šoféra

Do prenájmu poskytujeme nasledovné automobily:

 • Škoda Octavia combi (vybavený s ťažným zariadením): počet sedadiel 4+1
 • VW Sharan 4×4: počet sedadiel 6+1
 • VW Transporter L2H1: počet sedadiel 8+1

Doklady, ktoré potrebujeme pri prenájme vozidla:

A. Fyzická osoba (autá dávame k dispozícii len občanom Slovenskej Republiky)

 • Občiansky preukaz
 • Vodičský preukaz

B. Právnická osoba:

 • Občiansky preukaz a vodičský preukaz osoby, ktorá bude za firmu auto užívať
 • Výpis z obchodného registra (vieme si aj my zabezpečiť v elektronickej podobe)
 • Splnomocnenie od štatutárneho zástupcu firmy k prenájmu vozidla a podpisu Zmluvy o prenájme vozidla (Iba štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba môže podpísať Zmluvu o prenájme)
 • Pred odovzdaním vozidla spísať nájomnú zmluvu s nájomcom.
 • Odovzdať vozidlo nájomcovi v riadnom technickom stave, ktoré zodpovedá predpisom cestnej premávky spolu s potrebnými dokladmi v termíne určenom v zmluve
 • Ešte pred vypožičaním vozidla podpísať Zmluvu o nájme s prenajímateľom.
 • Používať vozidlo na účel uvedený v zmluve
 • Uhradiť vopred predpokladanú sumu nájmu a obdobie prenájmu vozidla a zároveň uhradiť zálohu za spoluúčasť (bude použitá ako depozit)
 • Uvedená záloha bude nájomcovi vrátená po vrátení vozidla.
 • Nájomca nie je oprávnený prenechať vozidlo do užívania tretej osobe.
 • Nájomca má povinnosť starať sa o vozidlo tak, aby na vozidle nevznikla škoda, zároveň je povinný dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky.
 • Všetky sankcie vyplývajúce z porušenia pravidiel cestnej premávky hradí nájomca.
 • Nájomca má zakázané ťahať iné vozidlo alebo robiť opravy na vozidle.
 • V prípade, ak vznikne potreba opravy vozidla, nájomca má povinnosť bezodkladne uvedený stav nahlásiť prenajímateľovi.
 • Vznik škody akéhokoľvek rozsahu bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi.
 • Nájomca je povinný dopravnú nehodu nahlásiť ihneď orgánom PZ SR a zároveň prenajímateľovi. Prenajímateľ určí následne postup, ako situáciu riešiť.
 • Nájomca je povinný vrátiť prenajaté vozidlo uplynutím doby uvedenej v nájomnej zmluve na zmluvne dohodnuté miesto.
 • Ak nájomca žiada zmluvu predĺžiť, predĺženie bude možné až po podpise dodatku k zmluve o predĺžení nájmu a zaplatení zálohy.
 • V prípade, ak nájomca niektorú z uvedených podmienok nedodrží, prenajímateľ je oprávnený od zmluvy bezodkladne odstúpiť a uplatniť si nárok na náhradu škody podľa Obchodného zákonníka.

Prečo si vybrať A-Z transport & services?

V súvislosti s prepravou poskytujeme 24/7 pohotovosť, teda 24 hodín, 7 dní v týždni sme k dispozícii,
Rýchlo a bezkonkurenčne spoľahlivo vyriešime Vaše potreby, požiadavky.
V prípade záujmu, cenovú ponuku Vám vytvoríme do menej ako 24 hod.
K dispozícii Vám dávame náš prepravný poriadok >>
Aktuálne disponujeme nasledovným vozovým parkom >>

Máte otázku?

Ak máte otázku, neváhajte nás kontaktovať e-mailom,
vyplnením formulára, alebo na čísle
+421 911 10 10 66 – pre firmy a záujemcov o prepravu
+ 421 911 10 66 10 – pre uchádzačov o zamestnanie