Bezpečnostný technik,   Dunajská Streda
(na pracovnú zmluvu do kmeňového stavu firmy)

Náplň práce: – vypracovanie základnej dokumentácie a pravidiel pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“): – návrh politiky BOZP a program jej realizácie
– registra rizík pre všetky činnosti vykonávané zamestnancami
– systém pre poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
– bezpečnostno-technických predpisov
– zásad a postupov v prípade výskytu nežiaducich udalostí (pracovný úraz)
– metodické usmerňovanie zamestnancov
–  zisťovanie a hodnotenie rozborov príčin vzniku úrazov a nežiaducich udalostí, posudzovanie faktorov práce a vypracovávanie dokumentácie
– spolupráca s komisiou BOZP, zástupcami zamestnancov pre BOZP, pracovnou zdravotnou službou, so štátnym odborným dozorom nad bezpečnosťou práce, orgánmi na ochranu zdravia a iné
– školenia o ochrane pred požiarmi
– spracovanie, aktualizovanie dokumentácie – Požiarna identifikačná karta, požiarny štatút organizácie, požiarne poplachové smernice a požiarne evakuačné plány a ostatnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi
– kontrolná činnosť – zápisy v Požiarnej knihe (min. 1 x 3 mesiace), požiarne uzávery
– poradenská činnosť v oblasti PO
– určovať v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Mzda:
od 1400€ brutto + bonus v závislosti od vedomostí a skúseností
príplatky podľa Zákonníka práce

Požiadavky a znalosti: – vzdelanie – vysokoškolské II. alebo III. stupňa, odbor Bezpečnosť a ochrana zdravia (študijný program Integrovaná bezpečnosť)
– Microsoft Excel, PowerPoint– pokročilý
– jazykové znalosti – Anglický jazyk – mierne pokročilý
– prax 2 roky
– platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti ABT/BT
– platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti TPO
– flexibilita, precíznosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, rozhodnosť, tímovosť